Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P R E D I K-D I E N S T. <2?

fiand gefield; terwijlwe daar geheel den weg en het werk der verzoening, in de volkomenheid der fchoonheid van het zelve, derwijze duidelijk en onderfcheiden vinden aan den dag gelegd, dat er niet het minfte aan ontbreekt; om al het geen er toebehoort te bewonderen, en dankbaar te erkennen, als een verbond des vredes en der verzoeninge met God in alles wei-geordineerd, en onveranderlijk bewaard. En zou niet het Evangelie, zo wel als ene klare bekendmaking der verzoening, tevens ene ware aanbieding van dezelve wezen ? Welk een gebruik, en op welk enen grond, zouden wij er dan van maken? Kan het enen doodkranken enig heil aanbrengen, kennis te bekomen, dat er een Arts gevonden wordt, dien het noch aan kunde , noch aan geneesmiddelen ontbreekt, om hem te redden van den dood, ja volkomen te herllellen, wordt die lijder tevens niet gewaar, dat hij zich van denzelven met vertrouwen mag bedienen ? Het bidden, trouwens, laat u met God verzoenen! en gefchied dit niet algemeen en onbepaald? fluit ook het aanbod der verzoening volkomen zeker in. God zegt Paulus, Rom. Hl: 25, heeft Christus voorgefteld tot ene verzoening. Zeker niet ter blote befchouwing, maar op dat men, door het geloof in zijnen bloede, vrede, ja vrede met Hem maken zoude. Het is dus bijfler buitenfporig, het Evangelie, indien al niet alleen, immers ten voornaamften, als louter zedekundig, te doen befchouwen, ter herflelling van den Godsdienst der natuur. Daar er thans geen ware zedekunde is, dan die der Dankbaarheid voor de aangebodene, en verkregene verlosfing der verzoening; noch wezenlijke deugd, dan die groeit op den wortel des geloofs in de verzoeninge gegrond. Wat er ook mag worden in het werk gefield, om de gezegende Verzoenings-leer uit het Evangelie weg te wringen, nooit zal men het bitter lijden van den Heiland, met de hoogfle goedheid Gods, doen zamenltemmen, indien dat eniglijk diende ter fla-

vin-

Sluiten