Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PREDIK-DIENST. 35

noemden: terwijl er tevens niet ontbraken, denweiken mijne prediking, ter hunner ontruating, als een prikkel in de nieren wierd bevonden.

Ja maar ook wel eens met dat onaangenaam gevolg, dat het euvelmoed verwekte; en men verklaringen gaf aan mijne woorden, of toepasfingen maakte van mijne gezegden, die ik in mijn hart niet had gehad; en waarvan ik de waarheid der berichten nauwelijks geloven kon; vooral, wanneer bet zaken betrof, gelijk het meer dan eens gebeurde, die ik, als mij onbekend, zelfs niet had bedoelen konnen, —< God intusfchun, altijd wijs en goed, liet dat, ter mijner beproeving, alzo toe; en opdat ik mij, van wegen den "goeden, en zo vele jaren bettendigen opgang in deze grote Gemeente te minder mogt verheffen; maar, met ootmoedigheid bekleed, mij te gereder laten welgeva'len, wat mij in dezen wedervoer: gedagtig daarbij ook, hoe het geenzins vreemd zij, dat er menfehen gevonden worden, die zich zo veel eerder Moten aan het woord, :dsmen hen van de waarheid van hun fchuld duidelijker overtuigt, en zij liever hebben, dat men zagter dingen tot hen fpreekt. En was ik niet te meer, in zulke gevallen, tot ftille onderwerpinge verplicht; naer mate die onedelmoedige pogingen, om mijn perzoon veracht, en mijn dienst onnut te maken, verre waren van haar boze oogmerk te bereiken? Meer dan eens, in ongelegenheden ingewikkeld, beftierde ook een hoger hand derzei ver uitkomtten derwijze, dat ik alle reden had, om vergenoegd te zijn.

Al heb ik dan, gedurende mijnen bijna dertig-jarigen dienst onder Ülieden, ene mengeling van zoet en zuur gedronken, ik mag echter, ter dezer gelegenheid, mij niet onthouden van, met een dankbaar hart, openlijk te verklaren, dat het aangename, boven het bittere, ver de overhand behield; tot dat gebeurde, waar door veroorzaakt wierd, dat het, over vier dagen, reeds zeven jaar zal zijn, dat ik hier de haltemaal het woord verkondigd heb. — In welke omftandigheden zich dat, toen en vervolgens, hebbe toegedragen» is hier ene al te wel bekende zaak, dan dat ik daarvan veel behoef te zeggen. Met weinigen dan maarjets ex van gezegd.

C-4 Zo

Sluiten