Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 27-

V R IJ H E I D, G E L TJ K H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke bepaald wordt, dat voortaan alle huwelijken, voor de Mnnicipaliceicen of Plaatfelijke Rcgecringen, zullen moe' ten voltrokken worden. Gearrefleerd den 7. Meij 1795. Het eerftc Jaar der Bataaffche Vrijheid-

provisioneels representanten van

eet volk van holland; allen den geenen die deeze zuilen zien of hooren lcezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Alzoo wij bij de plegtige afkondiging van de Rechten van den Mensch en van den Burger, vervat in onze Publicatie van den 31. Januarij dcezcs Jaars, tot een grondbcginfel van ons toekomftig gedrag hebben daargeüeld en openlijk verklaard, dat alle Menfchen met gelijke rechten gebooren zijn, en wij dien conform niet kunnen gedoogen, dat het onderfcheid van Godsdienst of Goisdienftige gevoelens eenigcn invloed behoudc op zoodanige zaaken of betrekkingen, welke

den

Sluiten