Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, wegens éc oprichting eener Generaale

BANK van ËELKENING VCOT

deeze Provintie. Gearrefieerd den 14. Meij 1795. Het eer' fie Jaar der Bataaffche Vrijheid,

D E PROVISIONEEL F. UEPR.35 SENT ANTEN VAN

Hkt vot.k van holland, allui den geenen, di» deeze zullen zien ot hooren leezen, Heil en Broederfchap.

Doen te weeten — dat wij in onze deliberatie!» over de extraordinaire Geldheffhg , tot welke wij, ingevolge onze Publicatie van den 4. Maart deezes jaars, hebben moeten beflutcn , zoo als dezelve door ons eerstdaags zal worden gearrelleerd, geoordeeld hebbende , ook vooral bedacht te moeien zijn, om te gemoet te komen aan de ongelegenheid of moeijelijkheid, waarin veele onzer goeae Ingezetenen zich zouden kunnen bevinden, wanneer zij hun aandeel iö de voorz. heffing moesten furneeren in contante penningen — en onder anderen ook met dat oogmerk, en ten dien einde, hebbende doen voorafgaan onze Publicatie van den 16. derzei ver maand, tot opbrenging van ieders ongemu"" Goud en Zilver, in mindering vnn, of ter verreeken'ng tegen dezelve Geldheffing — Vervolgens mede in overleg hebben genomen, het aan ons geproponeerde middel, om ook de zoodanigen

wier

Sluiten