Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 41.

. G E L IJ KHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP,

PUBLICATIE der Scaaten Generaal, behelzende pardon en straffen op de Defertie in tijd van Vree de. Ge ar re" fleerd den c.6. Meij 1795. Het eerfle Jaar der Bataaf' fche Vrijheid.

JL/e staaten generaal der vereen1gde

Nederlanden. Allen den geenen die deezc zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap. .. Naardien het'Committé tot dc algemeene zaaken van Jiet Bondgenoodfchap te Lande, aan ons in een uitgewerkt betoog heeft voorgelleld, dat de Provoosten opjgeyuld zijn' met Befchuldigden over Defertie, en dat 'de tftraf des doods bij; de Wet tot nog toe op de voorz. anisdaad bepaald, hoewel federt verfcheiden jaaren niet -ïlitgeoefFend, niet alieen ongefchikt was voor onze zagiere zeden, voornaamentlijk in tijd van Vreede, maar .ook dat do weder invoering van dezelve onrechtvaardig

zou-

Sluiten