Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 46.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, betreffende de beheering<&r generaliteits landen. Gedrrcfteerd den

8. Juni] i/95- Het eerfte Jaar der Bataaffchc Vrijheid-

De staaten generaal der vereenigde Nederlanden, allen den geer.en die deeze zullen zien of hooren leezen," Heil en Broedcrfchap! doen te weeten: '\r

Alzoo de goede Ingezetenen der Steden en Pteatfea in de Generaliteits Landen, te weeten die van s Hertogenbosch, Breda, Bergen op den Zoom, Steenbergen, Grave en Lande van Kuyk, met derzelver respeftive onderhoorige en verdere Diftriétcn, federc een geruimen tijd niet alle n, het Lot des Oorlogs, met alle deszelfs verwoestende gevolgen hebben moeten Öndergaan, maar ook meerendeels tot hier toe 111 ee"ne angftige bekommering geweest zijn, hoedanig dat Lot, 'bijzonder ten hunnen opzichte, zoude worden'beflist; en vermits wij door het Tra&aat met de Republiek van Frankrijk geflooten en thans wederzijds geratificeerd, Ons nu eerst in het geval bevinden om de Ingezetenen van voorz. Landen in haare waare betrekkingen, tot de zeven vereenigde Gewesten, daadelijk te erkennen en hun dien aangaande volkomen gerust te Hellen: ;-

ZOO IS 'T, dat Wij goedgevonden hebben dat voorz. Traftaat van Alliantie met de Republiek van Frankrijk alomme binnen de gemelde Steden, Plaatlen en Diftrióten van de Generaliteit zal worden geproclameerd, met wel expresfe verklaring, dat dezelve

Sluiten