Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GË LIJK HEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE wegens vrijwillige geld-negotiatie. Géarre/leerd den \\. Juni'] I795' Het eer[le Jaar der Sataaffche Vrijheid.

T)

>M_S e provisioneels representanten van

het volk van holland, aan alle derzelvér Medeburgers, Heil en Broederfchap !

Doen te weéten: Dat wij reeds bij'onze Publicatie Van den 4. Maart laatstleeden verklaard hebben, (gelijfc wij ook nog verklaaren bij deeze,) overtuigd te zijn.» dat het uit de bij éns zoo plegtig verklaarde Rechten van den Mensch en van den Burger, notoir voortvloeit \ dat het Volk recht heeft om van zijne 'R'fprafentanlen opening te eisfchen van den flaat van 's lands Finantie; midsgaders reekenfchap van het gebruik, het geen zij van de Penningen, door het zelve ópgebragt^ hebben gemaakt.

Dat Wij ook, ingevolee daar van, iri de gerheidè Publicatie hebben beloofd, dat van de ïmmenie lommen, door het voorig Gouvernement van de goede Ingezetenen afgeperst, en van het gebruik, het'iveïk hes genoemde Gouvernement van die Penningen heeft gemaakt, een ampel en gedetailleerd ver (lag aan de Natie zal worden gedaan, zoo dra de tijd het daar tóe nöodig ■ onderzoek zal hebben toegelaaten;

Dat ons Committé vari fonainié ook wel öftmiddëlijic

Sluiten