Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

den en billijkheid in hun vermogen zal zijn en dat dan eerst de onfchuldige cn zoo veel geleeden hebbende Natie opgeroepen worde, om de aan haar tocgebragte ichade door het afftaan van een gedeelte van een legelijks eigendom, te Iierftellen: weshalven de billijke lchaavergoeding aan de toekomende belasting dient voor te gaan, of ten minften dezelve te verzeilen.

Ondertusfchen nochtans is het Vaderland in zulk een hoogen nood, en de noodzakelijkheid om onverwijld eene. goede fomma van Penningen voor het zelve te kunnen emploiëeren, is zoo groot, dat wij, uwe piovifioneele Reprasfen tanten, omniddelijk moeten geholpen, cn met contanten onderfteund worden, of we kunnen noch ons engagement aan de Franfche Republiek presteeren, hetwelk eene onverantwoordelijke inbreuk op de aangegaane Alliantie maaken zoude waar van de deerlijke gevolgen niet uit te zien ziju! noch kunnen we, zonder dat, Zee- cn Landmaat in flut ftellen, om te ageeren ter verdeediging van het Vaderland, -, van da Commercie, _ van den toevoer der noodfgfte Fetwaaren . — en voorts van alles, wat een iegelijk dierbaar is: al het welk wij, openlijk zeggen en met proteftatie van daar aan onfchuldia te. zijn, dat verlooren moet gaan, en ons. aan de ramp.zaaide uitterftens bloot ftellen, indien elk Vaderlander niet onmiddelijk toefchiet, om ons, naar zijn vermogen, van Penningen te voorzien.

Wij hebben daarom wel alreeds bij onze Publicatie van den 16 Maart, al het gemaakte Qoud- en Zilverwerk van de Ingezetenen van H dl and ingeroepen tot een provifbr-eei Furnisfement, het welk in de aan ftaande groote Belasting, als eene reeds vooraf>ed'ane betaaling ten vohe valideeren en alzoo aan ue ruineer ders vergoed worden zoude, doch de ondervin iing heeft geleerd, dat dit werk van zoo vee! omflags 'Is en daarom zoo veel ds vereischt, dat de Finantie daar door n-cr zoo fpoedig van numerair heeft kunnen word. n voorzien als gehoopt hadden: en hoewel ook daar ■ 3.ortaa,n allen mogelijk n fpped zal worden ge9mün zo° x.s het toch zeker dat deszelfs provenu

Sluiten