Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 49«

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Scaateti Generaal, verbiedende het Koo ■ ■pen van geweeren, wapenen en paarden, tot de Equipagie van 's Lands Militie bchoorende. Gearrefteerd den 15. Juni) 1795 Het eer(le Jaar der Bataaffche Vrijheid-

13e staaten generaal der vereenigde

Nederlanden. Allen den geenen die deeze zullen zien ofhoorenleczen, Heil en Broedcricnap ! doett te weefn. . " A _

Alzoo ter Onzer kennisfe is gekomen, dat de Defertie onder de Militie van den Staat* en bijzonder onder de Cavallerie, meer en meer toeneemt en merkelijk bevorderd word-, vermits verfeheiden baatzockende Ingezetenen, bijzonder onder de Landlieden, zich niet ontzien, om Goederen, tot de Equipagie vaü zoodanige Deferteurs gchoorende, bijzonder de Paarden van de Cavallerie, nier. zelden tot zeer geringe prijzen te koopen, waar door niet alleen den Lande fchade wordt toegebragt, maar ook oogfchijnlijk aanleiding tot meerdere Deferne gegeeven.

ZOO IS 'T, dat wij daar tekens willende voorzien, bij deeze allen en een iegelijk, bijzonder de Landlieden onder Ons Resfort, wel expresfeluk verbieden, het koopen van alle Goederen, Geweeren en Wapenen , en vooral van Paarden tot de Equipagie van 's Lands Militie behoorende, zonder dat hun alvoorens volkomen zal zijn gebleeken, dat die geenen, •welke hun de voorfchreeven Goederen en Paarden te

koop

3 '

Sluiten