Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17 >

mits daaromtrend ter goeder trouw, als mede met de meeste accuratesfe te werk gaande, en in de daartoe rond re zenden billietten invullende de juiste fom, welke door hem, zoo in de Heffing op de Inkomften, als in de voorbetaaling, naar evenredigheid van de Bezittingen, moet worden gefourneerd.

32.

Dat, ten einde te zorgen, dat zich een ieder in deezen naar behooren van deszelfs pligt kwijte, het Gemeente Beftuur van elke Stad r' Plaats, binnen veertien dagen na de afkondiging deezes, aan elk Ingezeten zai doen rondzenden een gedrukt Billiet, waar in dezelve verpligt zal zijn intevullen, wat door hem moet worden betaald, op den voet in hst even voorgaande Articul gemeld, gelijk ook, of hij eenige •' lederen voor anderen admmiftreert, onder welken ti:;; ook, voor welken hij verpligt zoude zijn, ingevolge de bovenftaande Articujen, te betaalen, en wat voor dezelven moet worden voldaan, als mede, of hij eerïge Perfoonen bij zich inwoonende heeft; en welk Billiet . hij gehouden zal zijn met zijn voor - en toenaam te onderteekenen; terwijl die geenen, welke beneden de 500. aan Inkomften hebben gehad, en minder dan 500. aan Eigendom bezitten, en welken uit deezen hoofde niet verpligt zijn , of in de Heffing op de Inkomften, of in de voorbetaaling, naar even-, redigheid der Eigendommen en Bezittingen, of in een van beide iets te betaalen, zulks op het evengemelde Declaratoir zullen moeten te kennen geeven, en dat mede met derzelver voor- en toenaam zullen moeten onderteekenen, of wel, zoo veel aangaat zoodaanige Ingezetenen, die hunne naarüteekening niet kunnen fchrijven, dat dezelven verpligt zullen zijn hun gewoon merk daar onder te fteïlen, in praaiende van een getuigen , die zulks mede zal moeten onderteekenen; ailes echter in het vaste vertrouwen, dat ook dezulken , welken uit voorfz. hoofde niet verpligt mogten zijn in deeze Heffing en voorbetaaling te fourneeren, meerder hunne Vaderlandsliefde dan hunne ftriéte verpligting gehoor zullen geeven, zich beijveren om het hunne, een ieder naar zijn vermogen, tot redding van het Vaderland, bijtedraagen.

33-

Sluiten