Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DE AART EN VOORDEELEN

Dan in benige bijzonderheden aantooncn , ho: voordselig zulk eene vroege Godsvrucht is,

II. Om dan over de groote voordcelen eener vroege Godzaligheid des te beter te oordeelen, zal het

I. Niet ondienilig zijn vooraf ons zulk een jong godvreezend rnensch voor de aandacht te plaatzcn, en hem in dit zijn beminnenswaardig karakter een weinig van nabij te befchouwen.

a. Geheel onderfcheiden dan van andere Jonge lieden , die het wandelen op de wegen hunnes harten en het leven naar de aanfehouwïng hunner oogen, rekenen voor het grootfte vermaak, 't welk men vooral in dien leeftijd op aarde genieten kan.—begint zulk een daar tegen vroeg aan God en zijne-a dienst met ernst ie gedenken. Het zij dat eene godvruchtige opvoeding, —'t zij de bijwooning van den openbaaren Godsdienst-'t zij de raad of de gefprekken van andere Godvreezcnde lieden —'t zij een fterfgeval van deczen of geenen zijner tijdgenooten-'t zij eenige andere omftandigheid hier toe aanleiding geve , zekerlijk althans door eenen haogcren invloed van Gods Geest gedreevcn,— begeeft hij zich in zijnen jeugdigen leeftijd tot ernftige gedagten, — aan God, wien de jeugd doorgaands in vergeetelheid ftelt , en aan wien hij zelve te vooren nooit of zelden, en dan nog met weerzin en verveeling dacht, aan

dien

Sluiten