Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NV LXXIX.

GELIJKHEID, VRIJHEID, J1ROEDERSCHAP.

PUBLICATÏE van het uiivoe-

rend bewind detv bataaf*

sche republiek, jegens het

transit Of doorvoer VUIt

Vrije en Contrabande goederen. Gecïrrefteerdden i. Maart 1799. &?j/8fe der Bataaffche Vrijheid*

.«•?, ob ei kja*? d ••*q«4!od H&56OWO

e*OT$Ö^1^**a'>?to* ohiocb a»b afcóos ^4,1 ••> ET uitvoerend bewind der bataaf*

schk republiek, doet te weeten:

.">. eb »ev abloor! vu , biwiaï51» iw w , najjamis > Eat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze, hij de Staatsregeling voorgeTchreeven, overwoogeri hebbende f' riSHs ni «39S9S*RI ISOTCr,- a^na^n .

fTfifiltfi ion : !"»2.i'J n-jfi r ' :"J •'Mm het voor het Commercie-weez^n deezer RefifiRieiei het ""ootfte aanbelang, en over/ulks töfl & , ' ', d;i: $9 doorvoer van Goe-J

deren, ov.-t bec grondgebied van den Sta Ar tranüëo rende, al :szins worde aangemoedigd, bevorderd en gemakkelijk- gemaakt; Cl

T * echter,'aan den anderen kant, niet te zorgvulJ dig kan worden tegengegaan, dat deeze' doorvoer ten voordeele - van den algemeetjen Vijand, zoude kunnen ftrekkéa, of aan de - sswigtigfte 'boian^en van het óataaffche Volk hinderlijk zijn, en alzoo, m ftede van ten nutte, integendeel tot merkelijk nadeel des dier-' baaifen Vaderlands zoude uitloopen;

Dat,

Sluiten