Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >

door den Commandant van 't Bataillon of olaatfelijk

Corps, en mag niemand, ( uitgezondeid de Officieren met hun Zijdgeweer) bij deeze oproeping gewapend verfchijnen.

Art. 11.

Alle Stemmingen, zoo tot Nominariën, als daadelijk'~ verkiezingen, z illen oo de plaats der bijeenkomst, door de Gemeente-Beituuren aante vijzen , bij beflooten Billenen gefchieden, door een ieder me- zijn Naam onderceekend. Die niet kunnen fc irijven,~ zuilen aan een der Officieren, welke het opzicht bij d e verkiezingen heboen, den Naam van den geen .jn, dien zij begeeren te Hemmen, opgeeven, welke Officieren op hunne verantwoordelijkheid zuilen verpli^t zijn, dien Naam, met dien door wien dezelve is opgegeeven , op een Billet te fenrijven, en naar behooren toegevouwen, hetzelve voords aan zoodaanig Burger, voor wien hij zulks verricht, door hem geteekend, ter hand ftellen, die daarmede zelf zijne ft m zal inbrengen. —- De afweezig zijnden, zullen moeten genoegen neemen, met de keuze'door de praelènten uitgebragt.

Art 23

Niemand zal zich van de Oproepingen tot het formeeren van Nominatiën . of daar uit te doene keuzen , mogen onttrekken, of des wegens veifchoond worden, dan om ziekte, of andere wettige redenen, ter beöordeeling van den Raai van A imï tiftratie en Discipline; ingev.iüe van verzuim of willekeurige afwezigneid, zal de Pocnaale Wot op zoodaan.g Burger worden geappliceerd, die, vdor verzuim van Dienst of Exëcitie, ret-lementair door het Uitvoerend Bewind zal wotden gearrefteerd.

Art. 24.

Alle verkiezingen zullen bij volftrekre meerderheid der praefente Leden gefchieden; bij gebreke waarvan over de twee, die de meeste ftemmen gehacl hebben, zal worden herik.-md ; en wanneer bij de eerlte of volgende ftemmiugen de ftemmen fteeken, zal het lot beflisfen.

Arr. 25.

Geen Officier, Onder-Officier of gewapend Burger, zal bij de infchnjving, benoeming of aanftelling,

tot

Sluiten