Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y

GÈLIJK II EI D, VRIJHEID', BROEDERSCHAP.

PUBLIC AT ÏE van het uitvoerend bewind der bataaf0

sche republiek, behelzendeeene

instructie 1>00r de gemeen-

te-bestuuren, ivegehs de inschrijving der Burgeren in het stemregister , en?,. Ge'drrefleerd den 20. Meij 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid^

J["Ïet uitvoerend bewind de» ïataaïsche republiek, doet te weetcn:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze bii de Staatsregeling vastgsfteld, overwoogen hebbende,, dat het de pligt der Wetgeevers van het Bataaffche Volk is, om, zoo vee! mogelijk,, te zorgen, dat in allen deele aan de intentie der. Staatsregeling worde voldaan, en dac, ten dien einde, zoodaamge atgemeene voorfchriftea en bezaaiingen voor de Gemeente-, Beftuuren, omtrend het verftand van een en ander Articul der Staatsregeling, worden vastgefteld, waar. door zich dezelven in ftaat zullen bevinden, deeze zaak op' eenen meer gelijken voet te kunnen behandelen. ... " ■

Dat het ten hoogden noodig is, achf te geeven, dat niemand onverhoord, in het uitoefenen van zijn Stemrecht worde opgefchort; als mede, dat aan het Gouvernement bekend ■ moeten zijn die geenen weke al, dan niet, in de Stemregisters ingefchreeven zijn.

Dat het ten uiterften noodzaakiijk is, dit alle Aften van Stembevoegdheid van een en dezelfds form ea

Sluiten