Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nö. CX XXVIII.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf»

sc he republiek, betreffende vermiste, of «er verband bezwaarde obligatien, bij de Converfio der Scaatsfchulden. Gearre/ieerd den 24. Oiïober 1799. Het vijfdt Jaar der Bataaffche Vrijheid*

I~ÏeT UITVOEREND BEWIND der bataaf*

sche republiek, doet te weeten:

Dar het Vertegen woordeend Lighaam, op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, overwoogen hebbende, dat het van groot belang is, dat, bij gelegenheid van de aanftaande Converfie der oude Staatsschulden, de noodde voorzorgen worden in acht genomen, tegen alle misbruik, het welk waarfchijnlijk alsdan zou wordon gemaakt van voormaals vermiste en ontvreemde, of nog kunnende vermist eo ontvreemd worden Schuldbrieven.

Beflooten en verordend heeft, dat de Eigenaars van Obiigatië'n, welke vermist zijn, of van zoodanigen, waarop zij, uit hoofde van Fidei • Commis, of ander veiband, eenig toekomftig rechr. fuftineeren, zich bij Requeste, gefchreeven op een Zegel van zes Stuivers, zullen kunnen adresfeeren aan den Agent van Finantiën, binnen de eerfte week van de Maand, waar in zoodanige Obligatiën zouden moeten worden geconverteerd, en aan denzeiven naauwkeurig opgeeven die Obligatiën, welke bij hun zijn vermist, of waarop

Sluiten