Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTRENT DE JTAATSOMWEJi TELING. 3t

akeligfte verwen af re fchilderen? — Is niet de Leer aangaande de Rechten van den Mensch en den Burger, overecnkomiïig vrijheid en gelijkheid, afgetekend, uitgedampt; als de onzalige vrucht ener •oalfche Wijsbegeerte, gegrond op valfche, en onbewezene veronderfïellingen ; of kwalijk toegepaste waarheden ; vol van ongerijmdheden, en de fchroomlijkfle gevolgen; nergens anders toe ftrekkende; dan om aan alle Maatfchappclijke verbindenisfe, goede Orde, ondergefchiktbeid, ruste, veiligheid i van Perzonen en goederen, eensklaps, den bodem in te (lagen? — Is die Natie, weleer zo beroemd, wegens haar vernuft, en befchaafdheid, niet ten tone gefield, als een volk, van alle zedelijkheid, en deugd, ontbloot; de algemene vijand van het ganfche Menschdom; en, hare geduchte Legermacht, met dé haatlijkfte Schandnamen gebrandmerkt; als een hoop Kanni* l halen, en woeste borden; niets anders, dan de ijsifclijkite verwoesting, roof, plundering, en, alier-. Ileie gruwelen, aanrichtende, in alle Landitreken, weike het ongeluk hadden van onder hen te bui«

;gcn? Zijn zodanige inboezemingeu; zo zeer

igefchikt, om alles, met fchrik cn afkeer, jegens (de Staatkundige grondbeginzels , en het Karak' Her van die Natie, te vei vullen, niet ruimfchoots, idoor menigvuldige gefchriften, dachbladen, Nieuwspapieren, openbare bekendmakingen, ja zelfs, door ^Herderlijke Brievm van enen Pauslijken Zendeling

Sluiten