Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. CX.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUÈLICAT1E van het uitvoer

rend bewind der ba taafsche

republiek, betreffende de wijze van het Converteeren der Oude

staatsschulden 10 natioNAAtE schu li bk ikvem. Gtdr-

rejleerd den 25. Julij 1799. Het vijfde Jaar der Bataoffcke Vrijheid,

ÏtÏet uitvoerend bewind dsr bataai-

SCHE REPUBLIEK, doei tC WC'JtCr. :

Hat hèt Vertegenwoordigend Lighaam , op de wijze bij de Staatsregeling vastgeftetd, cverwoogen hebbende de zefchiktfte wijze, waarop de aoifte en aoade Articulen der Staatsregeling zouden kunnen worden ia werking gebragt, beflooten en verordend heeft:

T Dat alle Houders van Obligatiën, Rente - Brieyen , Recerisfen, Lijf-Losrenten, of eemge andere Aftes van Verbindtenis, zoo ten lavte der Generaliteit, als der onderfcheiden voormaalige Gewesten, de drie Quartieren van Gelderland , het Lardfchap rrenthe en Bataafsch Braband, de Oost - Indifche Compagnie, de voormaalige Collegiên ter Admiraliteit, het Middel van de wederhelft van het Lasten Veilheid , zullen worden ongeroepen, ten einde zich binnen den tijd, en daar ter plaatfe, als zulks door bet Uitvoerend Bewind zal worden bepaald, te fiftèeren tot het converteersn van voorengemelde Obligatiën, Recepisfen, Lijf-en Lcsrente-Bneven enz. in JSaüonaale Schuldbrieven.

Sluiten