Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >

aal daar van aanteekening in de Notulen en achter de Sententie worden gemaakt, en alsdan de Sententie met alle de Stukken van het Proces door den Raad van Discipline worden gezonden aan den Praefident van den Raad van Appél, welke een kort fchriftelijk bericht, hier van aan den Colonel der halve Brigade zal zenden, daar in meldende de misdaad des Gecondemneerden, de ftraf waar roe hij is gecondemneerd, en waar van hij heeft geappelleerd, en voords de Leden van den Raad van Appél ter Vergadering befchrijven.

12.

De Raad van Appél zal beftaan uit den Raad van Discipline van een der drie Bataillons Infanterie van iedere halve Brigade, welke eikanderen bij jaarltjkfche tourbeurten afwisfelen; zoodaanig echter, dat de zaaw ken in Appél voor den Raad van een der Bataillons geïnftituëerd, ook voor denzelven moeten worden ten einde gebragt, al was de tourbeurt van een ander Bataillon inmiddels ingevallen.

Bij aldien een Vonnis, van het welk wordt geappelleerd, geweezen mogt zijn bij een Bataillon, het welk volgends de jaarlijkfche tourbeurten, tevens Raad van Appél zoude moeten zijn, zal het Appél gefchieden aan den Raad van Adminiftratie en Discipline van dat Bataillon, het welk de voorige tourbeurt als Raad van Appél heeft gehad,

«4* . , ..

Deeze Raad zal op de oude en nieuwe bewijzen welken mogten worden bijgebragt recht doen, en die zoo fpoedig mooglijk finaal termineeren.

15.

Bij zöodaanige gevallen waarin de Gecondemneer» de aan een der Leden van deezen Raad tot den vierden Graad ingeflooten , door Bloedverwantfchan of Zwagerfchap mogt beftaan, zal zoodaanig Lid alleen voor dat geval, door een ander van gelijken Rang worden geremplaceerd, waar toe de verkiezing even als bij de aanftelling gefchieden zal* 16.

Voor deeze Raaden noch voor die v?n Discipline, gullefi geene Practizijn» worden toegelafffen, en zal

door

Sluiten