Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N<\ CXVIH.

G È L IJ K H R I D, V R !ƒ H Ë I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het üitvoerend bewind der bataafschs

republiek, hij welke een praemie van één ten honderd 'smaands uitge* loofd wordt aan hen, welke hun ver* fchuldigde in den vierden of laatften termijn der Geldheffing van vier tea honderd der Eigendommen, gearre* fleerd den 30. November 1798., vóór dsn vervaltijd betaalen* Gearrejleerd den 23. Augustus 1799- Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

XJeT UITVOEREND bewind der bataaf»

schk republiek, aan de Ingezetenen van dezelve Republiek; Heil en Broederfchap!

Niemand, voorzeker, die Hechts eenigzins met de gefteldheid des Vaderlands bekend is, kan in twijfel trekken, dat vooral in deeze tijden het algemeen belang dringend vordert, dat het Uitvoerend Bewind, gelast met de verzorging van al het geen tot verdee»

Sluiten