Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N«. CXXX1V.

GELIJKHEID, V R IJ H E ï Ds BROEDERSCHAP.

PUB L IC AT IE van het departe>

mentaal bestuur van den

rhijn, tot eens Inzameling van Penningen, ter onderfteuning der achtergelaten Vrouwen, Kinderen enz. vüft ■die gewapende Burgers, welke, tot afii

weering van den vijand, uit dit Departement, naar de grenzen der Re» ' publiek getrokken zijn. Geërrefteeri

den 7. OBober 1799- Het vijfde ^faar.

der Bataaffche Vrijheid.

Het departementaal bestuur van den eUttN* aan alle de Ingezetenen van hetzelve Departement, Heil en Broederfchap!

Het kan aan niemand uwer onbekend zijn, dat uit biina alle Stedea van dit Departement de gewapende BTrge « zijn uitgetrokken naar de Grenzen deezet publiek,3 om de Vijanden van het Vaderland « fceer te gaan, en weder van onzen Bodem te ver-

^ Dan bet is aan UI. niet minder bekend, hoe Veel* Vrouwen, Kinderen, Ouders en Naastbeftaanden uic den arbeid deezer uitgetrokken Burgers hun beftaar* moeten vinden, en nu, door het gemis daar van» zonder behulp hunner Medeburgers, zouden kunne*.

geSrUÏnboven kan aan niemand ÖWÜ

i

Sluiten