Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CL5CIIÏ.

CEL IJ K HE ID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE van het departementaal bestuur van te" xel, behelzende de beneeming door het Uitvoerend Bewind der Burgers, tot het opneemen en onderzoeken der schaden w« de Ingezetenen, door de Rampen van den Oorlog, hij gelegenheid van de landing der Engelfche en Rusfifche Legerbenden. Gearrejleerd den 4. Februari] 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H ET DEPAR 'EMSNTAAL BESTUUR VAN TKXSL, aan

aile deszelfs Medeburgeren binnen dir Departement, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat bet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek bij deszelfs Befluit, de dato ti. December i7cn heeft gecommitteerd tot het opneemen en onderzoeken van de opgegeeven fchaden der bijzondere Ingezetenen, door de rampen van den Oorlog, bij ge. lelenheid der landing van de Engelfche en Rusfifche Legerbenden, geleeden, midsgaders tot het uitdeelen der gecollecteerde of nog te colleéteeren Penningen,

DE BURGERS

G. C van Vladeracken, *j wocnende

J. Peereboom, \ binnen

M. de Lange en . Alkmaar.

A. Kok. J

Sluiten