Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. CLXXXV.

CELIÏKHEID, ' V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf'

sche republiek, behelzendeecne Verlenging van tijd, tot Aflosfing der Beleeningen, in de Nationaale beleenbank- Gedrrefïeerd den 10. Mei 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

I~FeT UITVOEREND bewind der BATAAF"

sCHE republiek, doet te weeten:

Lat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven, overwoogen hebbende:

Dat de redenen, welke hetzelve, in het afgeloopen jaar, hebben bewoogen, om den tijd der aflosfing van de Beleeningen in de Nationaale Beleenbank, gedaan voor de Heffingen der jaaren 1795. en 179^-, te verlengen, nog (leeds dezelfde zijn; daar de nood van het Land, geduurende den loop van dit jaar, wederom aanzienlijke opofferingen van de Ingezetenen vordert; welke omftandiaheden over het algemeen eer ongunftiger dan gunftiger zijn geworden;

Dat tevens, door gepaste maatregelen, behoort gezorgd re worden, dat het Credit van de Beleeningbank blijve bewaard, en dezelve tegen alle fchade worde gewaarborgd, welke, uit de vrminderde waarde der Panden in der tijd zoude kunnen ontftaanj

Beflooten en verordend neeft:

Vooreerst: oacalle Bcleeningen, geëmploijeerd voor

C.9

Sluiten