Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s5 De ALLIANTIE.

reukwerk, deeze opheffing onzer handen als een Go» de welbehaeglyk Avondoffer, dan, dan moeten wy een Abrahams hart hebben, zyne voetftapten zoeken na te wandelen, en zyne werken doen.

Vergunt my dan, dat ik1 U en my zeiven hier toe

vooraf noch kortelyk opwekke. Laeten wy,

tot dat einde, Abrahams verëerenswaerdig Charak. ter, zoo als ik het U in de verklaering teekende, noch eens opvatten, en het U ter navolging alJerernftigst aenpryzen.

Was Abraham een gehoorzaem Dienaer van God. — Wel aen! Ik eisch in den naem van Neer' lands God, en in den naem van 'j Lands Faderen;

uwer aller hart tot den dienst des Heeren op.

Lang genoeg, ja zelvs veel te lang, hebben wy den duivel, — de waereld, — de zonde en ons zeiven gediend. Hoog tyd is het, dat wy den Heere, den God onzer Faderen dienen met een volkoomen harte, en met eene gewillige ziel! Hoog tyd is het, dat wyons, op eene jlaetelyke wyze, tot gehoorzaem heid aen alle de Geboden van Wet en Euangelie verbinden; van alle de Geboden, zeg ik, geen één uitgezonderd. — Of, zouden wy den eeuwigen God om zynen zegen aenroepen, en te gelyk tot onze oude ongehoorzaemheid wederkeeren ? — Wat zegen, wat"verhooring van zulk ;bidden ftond ons dan te wachten? Immers geenel In tegendeel', 'tis te vreezen , dat God, dan van ons, als, van zyn oud volk ,

zóu

Sluiten