is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VJÈRDE LEERREDEN. 101

Ja hy voege 'er noch by om onzer Vaderen

ongerechtigheden; door welke Vaderen wy, met zommige, niet moeten verftaen de voorgangeren hunnes volks, maer hunne Veorvaderen, waer uit ZY gefproten waren, en welker zondige' veetpTappeh zy gevolgd hadden. Men zie het Öite ver». — •*> Rechtvaerdig waren zy dan geftraft! Zoo zwaer zelfs, dat zy tot eene verfmaedheid geworden wa.ren. Dit had God hun laten bedreigen door zyr.e Propheten : Ik zal haer He der ecre in ichan de veranderen (a)! Niet min krachtig is de tweede

drangreden. Na alle uwe gerechtigheden: —Gods gerechtigheid is zyn gentgen wil, om zoo te handelen, gelyk het Hem betaemlyk is; het zy dan in het ftraflèn van de overtreeders; het zy in het bewyzen van zyne genade en gunst naer zyne beloften ; waeröm het woord gerechtigheid meermael in den zin van goedertierenheid voorkomt: Ds goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over die Hem vreezen, en zyne gerechtigheid

aen Kindskinderen (F)! De bidder wil dan

zeggen: „ DaerGy, o Heere, uwe gerecb-

„ tigheid op meer dan ééne wyze aen Israël hebt „ verheerlykt, in ons te ftraffen; zoo bewys ons

„ nu

(_a) Hof. IV.-; vs. 7. Zie ook Jer. XXV; vs. 9. en Ezech. V: vs. 13-14. 0>) Pf. CIII: vs. 17.

G 3