Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6, cxcv*

GELIJKHEID, V R Ij H Ë I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van hei uitvoerend bewind der bataafsche republiek, houdende eehê Wet voor het armen-bestuur over de geheele Republiek. Gearrefteerd den 15. jfulij 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

ItÏet uitvoerend bewind der bataa*sche republiek, doet ta vveeten:

Dat, naardien, volgends het 48. Art, der aigemeene beginfelen, vóór de Acle van Staatsregeling qeplaatst, het regelen bij cene uitdrukkelijke Wet van het Armen • Beftuur, ever de geheele Republiek, aan het Vertegenwoordigend Lighaam verbleeven is, heczelve, na voorafgaande deliberatie, beflooten en ver6,-dend heeft, des wagens te arresteeren de Articulen hier na volgende:

Art. 1.

Er zal een Arm-Beftuur over de geheele Repu* bliek plaats hebben.

Dit Beftuur zal zorgen, ten einde onderftand aaft den Onvermogenden, arbeid aan den Nijveren worde verfchafr.

3- .

Er zal geene algemeene inéénfmelting der ArmeiiFondfen binnen de Bataaffche Republiek plaats hebben.

4.

Sluiten