Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. CXCVlt.

GELIJKHEID, V R IJ H E 1 D, BROEDERSCHAP.

PUB L1CATIE van ^uitvoerend bewind der bataaf-

sche republiek, houdende eeti reglement voor de Goud- ett Zilverfmeden. Gearrejieend den 21. jutij 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H et uitvoerend bewind der bataaï'

sche republiek, doet te weeten:

Dat het Venegenwcordigend Lighaara , op de wijze bij de Staatsregeling vastgefteld, overwoogen hebbende :

Dat de goede orde en het belang der ingezetenen vereischt, 'dat het Reglement of Ordonnantie, waar raar de Goud en Z'.lverfmeden binnen de Bataafl'chd Republiek, zich zulle» hebben te gedraagen, ten algemeene rigrfnoer van alle daaibij belanghebbende, worde geïntroduceerd;

Dat het, ter voorkoming van bedrog, noodzaakeis, dat, omtrend het Goud'- en Zilverwerk, het welk: vóór het in werking brengen van hetzelve Uegle. ment, zal zijn gemaakt, eene vaste bepaaling worde daargefteld; — befl-oren en vetordend neeft met vernietiging van alle Placaaren, Ordonnantiën, Keulen en' wat van dien a:.rt zoude mogen wezen , welke, tot heden, ia de voormaaiige bijzondere Gewes-

Sluiten