Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

deezen naar behooren van deszelfs pligt kwijte, het Gemeente-Beftuur van elke Stad of Plaats, binnen veertien dagen na de afkondiging deezes, aan elk: Ingezeten zal doen rondzenden een gedrukt Billet, waarïn dezelve verpligt zal zijn intevullen, wat door hem moet worden betaald, op den voet in het even voorgaande Articul gemeld, gelijk ook , of hij eenige Goederen voor anderen adraïniftreert, onder welken titul ook, voor welken hij verpligt zoude zijn, ingevolge de boVenftaande Articulen, te betaalen, en wat voor dezelven moet worden voldaan, als mede, of hij eenige Perfoonen bij zich Inwoonen heeft; en welk Billet hij gehouden zal zijn, met zijn voor- en toenaam te onderteekenen. En zal een ieder, die door omisfie, bij de Gemeente - Beftuuren veroorzaakt, door verhuizing of andere redenen, geen billet heeft ontvangen, gehouden zijn, een Quotifatie - Billet van het Gemeente-Beftuur te laaten haaien, en hetzelve intevullen; terwijl die geenen, welke beneden de ƒ 400. aan inkomften hebben gehad, en welke uit dien hoofde niet verpligt zijn in deeze Herring iets te betaalen , zulks op het evengemelde Declaratoir zullen moeten te kennen geeven, en dat mede met derzei ver voor-en toenaam zullen moeten onderteekenen, ofwel, zoo veel aangaat zoodanige Ingezetenen, die hunne naamteekening niet kunnen fchrijven, dat dezelven verpligt zullen zijn hun gewoon merk daar onder te ftellen, in praeferitie van een getuigen die zulks mede zal moeten onderteekenen , alles echter in het vaste vertrouwen, dat ook dezulken, welke uit voorfchreeven hoofde met verpligt mogten zijn in deeze Heffing te furneeren, meerder hunne Vaderlandsliefde dan hunne ftricte verpligring gehoor zullen geeven, en zich beijveren, om het hunne, een ieder naar zijn vermogen, tot redding van het Vaderland, bijtedraagen.

20.

Dat al verder op den omflag van evengemelde Quotifatje-Billetten, dooreen ieder zal moeten -.vorJen gtftela en onderteekend, en ten aanzien van die geenen welke niet kunnen fchrijven, met hun gewoon merk bevestigd, in praelëntie van een Geiu'gen, die zulks n ede zal moeien onderteekeaen, het volgend Declaratoir:

„Ik

Sluiten