Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. ccix.

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf-

sche republiek, tot Alteratie der Publicatie van 25. jfulij 1.1. waarbij het 26. Articul der ordonnantie op het gemaal gealtereerd wordt. Ge'drrefteerd den 7. November 1800. Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

H et uitvoerend bewind der bataaï-

sche republiek, doet te weeten:

Dat het VertegenwoordigendLighaam , op de wijze, bij de Staatsregeling voorgelchreeven, gedelibereerd hebbende over het misbruik, hetwelk zou kunnen worden gemaakt van de bewoordingen der extenfie van deszelfs Deereer van den ast. Julij deezes jaars, en de daar uit geprofluè'erde Publicatie van den 25. derzelfde maand, houdende eene alteratie van het 26. Articul der vigerende Ordonnantie op het Gemaal, door de voormaalige Staacen van Holland, op den 3. December 1790., (en niet, als abufivelijk aldaar is gefteld, op den 15. Meij van dat jaar) gearresteerd , Beflooten en verördend heeft, dezelve extenfie, met uitlaaung der woorden: voor eigen rcekening, in dier voegen te altereren, dat van nu voortaan heï

daar-

Sluiten