Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rx VOORBERlGT.

verbastering, die hun eene gantsch verkeerde beantwoording van den tot nog toe genoten' uitvvendigen voorfpoed, heeft aangebragt — en ik zie Hem zoo wel tugtigen om ons te rug te brengen tot het gezette leven en den opregten Godsdienstijver onzer brave voorvaderen, tot hunnen HuisGodsdienst, tot de Christelijke opvoeding hunner kinderen ; als om ons nu meer gevoelig te maken voor het gewigtder inllandhouding van den openlijken Euangeliedienst onder ons, en om de nodige opofferingen daar voor van onze handen te eifchen — —en met deze gedagce zal, twijfele ik geenszins, ieder opregt en godvrugtig Christen caarne ïuflemmen. — Zonder dat toeh ieder zig zeiven verbetere en reinige, om het waar Christendom in zijn haft optewekken en met zijne daden meer te vertoonen, ch' ook de zijnen zorgvuldiger daartoe optelei-

den;

Sluiten