Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 76.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE op het visschen in de Rivieren, Mecren en Binnewateren. Gear* re[leerd den 18. Augustus 1795. Het eerfle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

provisioneele representanten van

het volk van holland; allen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broedcvfchap! doen te weeten: Dat ter hunner kennis is gekomen, dat vee-Ie der In- en Opgezetenen van deeze Prpvintie de Publicatie, bij ons op den 16. Januari] deezes jaars, geëmaneerd, waar bij aan een ieder het recht wordt toegekend, om te mogen visfchën , in Wateren, "hem in bijzonder eigendom toebehoorende, blijvende nochtans, alle verdere Placaaten dienaangaande, bij provifie, in hun geheel, uit hoofde van het kort daar op gevolgde Placaat van den 31. Januarij, en de gronden van Vrijheid en Gelijkheid, daar bij gemanifesteerd, in het denkbeeld zijn gevallen, dat gemelde Publicatie daar door was herroepen, en het dus aan een ieder vrij zoude Haan, in alle Wateren, zonder onderfcheid, te mogen visfchën; waar bij nog komt, dat baatzuchtige Menfchen, met vilipendie van alk orders, die van tijd tot tijd, tot maintien van de goede orders in deeze, en tot confervacie van het zoo

be-

Sluiten