Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. Si.

G É L IJ K H E I D, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal , behelzende eens Aanmaaning van het com-

MlTTé DE SALUT public

van de Nationaale Conventie van Vrankrijk, aan het e aïaafsche volk. Gearrefleerd den ai. September 1795. Het eerjle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

E STAATEN ©ENEEAAL DER VEREËNICDE

Nederlanden, Allen den geencn dit: deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap. Doen te weeten, dat op heden door den Burger koel, Minister Plenipotentiaris van de Republiek van Vrankrijk bij dee/.en Staat, ter Onzer kennis is gebragt eene vriendelijke en broederlijke aanmaani.ig, gedaan door het Committé van Algemeen Welzij-. van de Nationaale Conventie van Vrankrijk aan du Ingezetenen van de Vereenigde Nederlanden, om met alle moooelijke middelen te' omli.rf!:eunen de poogingen, dewelke zij bij aanhoudendheid zouden in het werk Hellen om de Vrijheid van deezen hun zoo naauW geallieerden Staat te bekrachtigen, met ernftig verzoek

om

Sluiten