Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tractaat van Reductie. 31

verwoeftten , en dezelve met andere Vetkoo pers het land ontzeiden, onder verbeurt verklaaring van de inkomften hunner landgoederen, tot algemeen behoef. Graaf Albert bleef nog al bij de Stadt aandringen, terwijl hij veele vastigheeden in de Ommelanden bezet hadde, en dit prangen gafaan Bisfchop Blancrenheim' die geen befcherming aan Groningen toefchikte, aanleiding, zig met de Stadt nader te verbinden. Hij hadde in het Jaar 1393. met de Friefen wel een verbond geflooten (a) waar door hij de togt der Hollanderen te lande hinderde. Maar deze waaren de Zee overgekomen , en het geluk diende hunne waapenen,. zoo dat Groningen alleen de Lands vrijheid bleef verdedigen. In deze omltandigheid meend men, dat Blanc-

Blancken heim in het Jaar 1300. fzoo hetKENHEIM /xi u. • u ut word hier

ituk echt is, het welke Idsinga opgeeft) de door

Stadt nader aan zig verbondt; zoo dat zij onder Scnuts"

het branden der inwendige partijfchap, en aan- deSrïïr,

druifchen der Hollandfche Waapenen, erkende

„ lange onder des Bisfchops befcherming geftaan

„ te hebben, en beloofde, zoo lange de nood

„ niet drong, geen Landsheer te zullen aannee*

3, men, die den Bisfchop fchadelijk was.

Maar fchoon dit Verbond gemaakt was, en de befcherming beloofd, zoo leende Blancrenheim, daar hij dus lange de partij der Schijringers was toegedaan geweest, reeds het volgende

OO Wagenaas, VafaU ffft* UU D.j>. 333.

Sluiten