Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, bij welke de belasting van twintig Gulden, op ieder van buiten inkomend rundbeest , verminderd wordt op vijf Gulden. Ge* 'drrefleerd den 28. September 179S- Het eer(le Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D, staat en generaal DER VEREENIGDE

Nederlanden. Allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezcn, Heil en Broederfchap ! doen te weeten: Alzoo bij de aanhoudende fchaarsheid van Rundvee, en de noodzaaklijkheid om daar aan te remedieeren, den aanvoer van Rundvee van buiten zoo veel mogelijk behoort te worden aangemoedigd.

ZOO IS 'T, dat wij goedgevonden hebben te ftatueercn, gelijk wij ftatueeren bij deeze, dat van nu voortaan, aanvang neemende met den dag van heden, tot op den laatften Maart 179Ó. en langer niet, de be^ lasting van twintig gulden op ieder vari buiten inkomend Rundbeest, bij voorige Placaaten daar op gefield, zal worden gemodereerd op vijf guldens van ieder inkomend Rundbeest, zoodanig, dat twee Vaarfen ,

vier

Sluiten