Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORI E. 23

ftonden. In tegenwoordigheid deezer hoo- lxxxv. ge Perfoonadicn en verdere aanweezende boek.

Heeren, werd de Kist van de haare afge

nomen, kruiswyze met een zyden Lint 1759. toegebonden, en boven op het dekzel verzegeld met het zegel van het Vorstlyk Huis, en dat van hunneHoog-Mogenden, thans hoorde men voor de derde keer, het losbranden des gefchuts, en werd onder 't zelve de Lykbus in de Grafkelder neder gclaateu (*.).

Alle de Leden der Hooge Staatsvergaderingen , en alle andere Heeren, werden van wegen het Stadhouderiyk Huis , bedankt, voor de laatfle Eere der overledene Prinfesfe aangedaan. In de Kerkenraadskamer was een kostbaar Ontbyt gereed gemaakt , derwaards begaf zich de Èrfftadhouder, met zyn Voogd en den Prins van Nasfau Weilburg; hier bragt de eerstgemelde den jongen Vorst onder 't oog,

„ dat

(*) Niets uiterlyks diende toen ten Teken, dat deeze vermaarde Graftombe het Lyk van haare Koninglyke Hoogheid befloot; dan, naa een omtrent twee Jaarigen arbeid, om dat Gevaarte fchoon te maaken en te herftellen, is'er boven die Graftombe, naast de andere oude Vorstiyke Wapenkasfen, en tegen over die van haaren Gemaal, tegen den binnen muur van het Choor, eene ongemeen kunstig ge» werkte Wapenkas, terhaarerGedagtenisfe, geplaatst, geheel in een nieuwen fmaak , en mee voeglyke Zinnebeelden vercierd; terwyl boven dezelve in den muur zyn vastgemaakt, de Vlaggen, de Land en Zeemagt verbeeldende by haare Begraafenis gedraa» gen. Ncderl. Jaarb. 1761. bl. 955.

B 4

Sluiten