Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

txxxvn. vende Steden, gewoon is den Buitenlanboek. deren te verleenen; en dewyl uit die Stad,

- na het Noorden, Duitschland en andere Ge-

1763. westen, ten minden driemaal meer aan fyne Metaalen en kostbaar bewerkte Koopmanfchappen, uitgevoerd wordt, dan de groove Goederen, in die Landen vallende, en na Holland gezonden, bedraagen, blyven de Buitenlanders altoos dat meerdere fchuldig, 't welk een nadeelige Balans voor onze Kooplieden oplevert. Ter goedmaakinge van dit te kort komende, hebben de Buitenlanders een zogenaamden omloop van Wisfelbrieven uitgevonden. Dezelve rust alleen op 't daar aan verleende Credit, en moet, dit ophoudende, de Wisfelhan-

del van zelve in duigen fpatten. Hier

toe was het ten deezen dage gekomen. Naa ruim eene halve Eeuw op die wyze den Handel gedreeven te hebben, bevondt men, dat de Omloop dier Wisfelbrieven, door de onkosten, daar op vallende, van tyd tot tyd, zo vergroot, en eindelyk,in de laatfte Jaaren, tot die uitgebreidheid gekomen was, dat ze, volgens eene vry naauwkeurige uitrekening, vyftien maaien het gereed Geld, of de weezenlyke Goederen in Holland overtroffen. Niet alleen hadt men in den Omloop der Wisfelbrieven op Duitschland moeten brengen, het meerdere , dat de uitgevoerde Koopmanfchappen boven de Buitenlandfche Voortbrengzels bedroegen; maar ook de fchaade van den Duitfchen Oorlog, aan buitengewoone Belastingen, Brandlchattingen, en het verlies

op

Sluiten