Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

Hoe i furneeren van goedercr in fideiCOmntis i lijftocht bezeten.

behoeven te worden; dat wijders het zuiver inkomen der Ampten, Beneficiën en Bedieningen , als mede van Lijfrenten , Tontinen, Contraclcn van Overleeving, Penfioenen en Praebenden, zal moeten gereekend worden op den voet, zoo als de Lijfrenten, in den ophef van de collateraale fuccesfi in capitaal getauxeerd worden, volgens de Lijst, in het negende Artikel der Ordonnantie op dat middel uitgedrukt, volgens welke Lijst de Lijfrenten en Tontinen, en in dee>ze ook de zuivere revenuen van een Arapt, Beneficie, of Bediening, als mede van de Penfioenen en Praebenden, moeten gereekend worden aldus, te weeten op Lijven yan, n, i tot op Jaaren, 10 maal de Jaarlijkfche Lijfrenten, Revenuen van Ampten, Bedieningen, Penfioenen &c,

20 tot 30 Jaaren 9 maal.

30 — 40 8

40 — 50 . 7

55 — 11 5

60 — 65 4

65 — 7Ó . 3

70 — 75 a

boven 75 1

Zullende de zuivere Jaarlijkfche revenuen van de Tontinen , Contracten van overleeving , Penfioenen en Praebenden gereekend worden naar rato van het geen dezelve het laatst voorgaande Jaar opgebragt of geïmporteerd hebben, en de zuivere Jaarlijkfche Revenuen van een Ampt, Beneficie, of Bediening, dat in het geheel, of ten deele, geen vast inkomen heeft, over de vijf laatfte Jaaren moeten omgeflagen worden ; en van den geenen , die zoo lang door den jegensweordigen Bezitter niet bezeten zijn , naar rato van het apparente inkomen van dien, of daar het ten eenemaale onzeker zoude mogen wezen , naar rato van het inkomen, geduurende den tijd dat die door den jegenwoordigen bezitter bezeten zijn. e Art. 6.

Dat van Goederen, in Fideicommis of Lijftocht bezeten wordende, waar van het expeclatif of de eigendom aan Ingezetenen van deeze Provintie behoort, de ' voorz. Negotiatie gefurneerd zal moeten worden, op 'gelijke wijze en voet, als van alle andere goederen; 4 doch

Sluiten