Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». 94.

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, wegens de vernietiging van den Colonie-raad, enz., en n de Aanftelling van het coiwaiiTTé

tot de zaAKEN van de colonien EN BEZITTINGEN op de KUST VAN GUINEA en IN ame-

jiica. Gearrefïeerd den 23. October 1795. Het eer (Ie Jaar der Bataaffche Frijheid»

D* staat en generaal der vereenigd e

Nederlanden. Allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen te weeten: dat Wij noodig hebben geoordeeld te vernietigen den tegenwoordigcn Colonie^Raad, Sociëteit van Surinamen, en de directie van de Colonie de Berbice, en in derzelver Plaats aan te Hellen een Com^ tnitté tot de zaaken van de Colomen en Bezittingen op de Kust van Guinea en in America, dewelke zijne Zit-/ tingen in den Haage zal houden, wordende alle en een iegelijk, die dit eenigzins zoude mogen aangaan, hier van gewaarfchuwd, en da noods gelast, om zich voortaan aan gemelde Committé tot de zaaken van de Qolonien en Bezittingen op de Kust van Guinea en in

Sluiten