Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 95.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, bij welke de Publi' catie van den 24. Januari] 1793., verbiedende den uitvoer van paarden, ingetrokken wordt. Gedrrefteerd den 28. O&ober 1795. Het eerfle. Jaar der Bataajfche Vrijheid.

en generaal der vereenigde

Nederlanden, allen den geewen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Ikoederfchap! Doen te weeten: Alzoo wij bij onze Publicatie van den 24. Januari] 1793, bij provifm verboden hebbende den uitvoer van Paarden naar buiten het Gebied van deezen Staat, en de motiven welke tot dat verbod aanleiding gegeeven hebben, zijn komen te vervallen.

ZOO IS HET, dat Wij, ter faciliteering der Commercie van Onze Ingezetenen, en tot wegneeming der moeijelijkheden, welke daaglijks uit hoofde van het voorz. verbod plaats grijpen, hebben goedgevonden Onze voorz. Publicatie van den «24. Januarij 1793, wederom in te trekken en buiten effeét. te Hellen, en den uitvoer van Paarden naar buiten deeze Republiek wederom te permitteeren en open te ftellen, gelijk Wij die permitteeren en openftellen mits deeze, onder betaaling nochtans, van alle zoodanige uirgaande Rechten , als Wij goedgevonden hebben bij de Lijs" van Ons Placaat van den jaare 1725. daar op te ftellen.

En

Sluiten