Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 93-

V ft IJ H E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tot ArapiiStie der Publicatie van 29. Mei en 10. Augustus l l. betrekkelijk de pr^emien op het inkomende graan en meel. Gearrefteerd" den 20. October 1795. Het eer ft é Jaar der Bataaffche Fr ijheid. '

D e provisioneele representanten van

het volk van hülland, allen den geenen dies deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en JBroederfchap ! doen te weèten:

Dat, naardien wij bij onze Publicatie van 10. Augustus laatstleeden hebben bepaald, dat de door oris uitgeloofde Prsemien van 50. Caroli Guldens voor elk Last Tarwe, 30. Caroli Guldens voor elk Last ongedroogde Rogge, 30. Stuivers per honderd Ponden Tarwe-Meel, en ao. Stuivers per honderd ponden Rogge-Meel, welke van buiten 'sLands in één der Havens deezer Provintie zouden worden ingevoerd }

M

Sluiten