Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 95-

O E LIJK HEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, bij welke de Publicatie van den 24. Januari} 1-93., verbiedende den uitvoer van paarden, ingetrokken wordt. Gsürrefieerd den 28. Otïoher 1795. Het eerfle Jaar der Bataajfehe. Vrijheid.

D e staaten generaal der. vereenigde

Nederlanden, allen den geeaen, die deeze zullen zien of hooren leczen, Heil en Broederfchap! Doen te weeten: Alzoo wij bij onze Publicatie van den 24. Jannarij 1793, bij provifie verboden hebbende dea uitvoer van Paarden naar buiten het Gebied van deezen Staat, en de motiven welke tot dat verbod aanleiding gegeeven hebben, zijn komen te vervallen.

ZOO IS HET, dat Wij, ter faciliteering der Commercie van Onze Ingezetenen, en tot wegneeming der moeijelijkheden, welke da.aglij,ks uit hoofde van het voorz. verbod plaats grijpen, hebben goedgevonden Ónze voorz. Publicatie van den 34. Januari] 1793 •> we~ derom in te trekken en buiten effect te ftellen, en den uitvoer van Paarden naar buiten deeze Republiek wederom te permitteeren en open te ftellen, gelijk Wij die permitteeren en openftellen mits deeze, onder betaaling nochtans, van alle zoodanige uitgaande_Rechten , als Wij goedgevonden hebben bij de Lijst van Qns Placaat van den jaare 1725. daar op te ftellen.

En

3/

Sluiten