Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?

N°. 96.

V R IJ HEID, GEL IJ K HEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke den uitvoer van varkens enz., verboden wordt. Gearrejleerd den 30. O&ober 1795. Het eerfïe Jaar der Bataaffche Vrijheid.

r>

JL/ e provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Alzoo de fchaarsheid der Varkens binnen deeze Provintie, veroorzaakt door fterke uitvoeren, de prijzen van dezelven tot eene zoo enorme hoogte heeft doen Hijgen, dat onze behoeftige Medeburgers buiten ftaat worden gefteld zich daar van behoorlijk te voorzien; en daar wij de funeste gevolgen, welken hier uit zouden te duchten zijn, willen voorkomen.

ZOO IS HET, dat wij voor het welzijn van het Volk van Holland hebben goedgevonden te decreteeren, gelijk wij decreteeren bij deeze.

Dat van nu voortaan, aanvarfg nermende m=t den datum van het arrefteeren deezer, het aan niemand zal vrijftaan, buiten deeze Provintie te mogen vervoeren, Vette of Magere Varkens, noch eenig Gerookt, of ander Spek, onder welke benaaming het ook zoude mogen zijn; zonder zich aan ons bij Requeste geüddrcsfeerd, en daar toe fpeciaale permisfie bekomen te hebben.

Alles op pcene, dat de geene, die bevonden zal worden contrarie deez.es te hebben gehandeld, voor de

eer-

Sluiten