is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1766 en eindigende met [...] 1774, bevattende het tydperk der meerderjaarigheid des erfstadhouders [...] tot de Americaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I E, Ü$

fcaadpleeging werd uitgefield. — Op niéuw .xc. werd het denkbeeld, om de vryheid der boeÉ

Drukpersfe te beteugelen, in den Jaare

mij cc txv weder leevendig (*) en gaan- 177Q* de gehouden, tot het Jaar mbcclxix, toen 'er een Plan ter baane kwam, om Üoor middel van aangeftelde Cenfores Libroi-um, of Keurmeejiers van Boeken, het verkooperv van fchadelyke Boeken te beletten. Dit Plan maakte veeier Pennen gaande, om het voor te ftaan, dan nog meer om het te beftryden; doch de menigvuldige bezwaaren door de Boekverkoopers en Boekdrukkers Gilden, in verfcheide Steden aan de Magiftraaten by gefchrifte overgele* verd , deeden het als onaanneemelyk ter zyde leggen.

Het Hof ontwierp, dit Plan afgekeurd Onrwois zynde, een nieuw Plakaat tegen < Godslas- gjjej^ terlyke Boeken en Gefchriften, in 't zelve Godslasverbiedende „ het maaken, drukken, en terlyke t uitgeeven van alle zodanige Boeken en G°J^" „ Geichriften , waarby de Gronden van te0j „ den Christlyken Godsdienst aangetast of i? de Heilige Schrift, als mede de waara „ Gercformeerdé Religie, op eene fpotagt, tige wyze behandeld wierden, gelyk ook „ alle zodanige Boeken , Gefchriften ea „ Prenten, van wat natuur dezelve zou£ den mogen zyn, die door hunne obfece„ nen inhoud gefchikt waren om inbreuk te

, „ doen

(*) Zie het XXIII Deel der 7^r/. Btflork

m. m _ >

P a