Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&34 VADERLAND SC HE

xc. fchoon door den Vloed niet bedekt, ftori* Boek. den onder het kwelwater, 't geen ook de Tiet

- lenvaard, dc Dorpen Everdingcn en Zyder-

1770. veld zeer deedt lyden. i

Aller drukkendst viel deeze Watervloed den Inwoonderen van het Graaffchap Kuilenburg , nevens die van de Ampten Acquoy, Beest en Renoy, in den zak der Over* ftroominge gelegen. De grootfte helft, ja veelligt twee derden, der Landeryen in deeze Oorden, waren niet droog geweest zints den jongften Vloed in Wintermaand des Jaars mdcclxix; maar hadden een geheel Jaar onder water geftaan. Onbe<lchryflyk nypende was de armoede ten platten Lande; de hooggaande duurte der Leevensmiddelen, deedt het getal der Behoeftigen zeer toeneemen; de meest geal goede Ingezetenen vonden zich buiten ftaat der aangroeiende fchamele Gemeente eenigen onderftand van belang te bezorgen; aanhoudende Veefterfte vergrootte de akeligheid van dit tooneel. • Wanneer dê

Doorbraak by Lakemond de Landen weder in barre zee veranderde, drong de bittere -nood veelen tot bedelen; hun geringe voorraad was bedorven; de vóór de Vorst in de aarde bedolven Veldgewasfen werden door het water ten onbruike, die men, by 't aankomen des waters , op de zolders trastte te beveiligen geraakten verboren door de harde Vorst, die, weinig weeken, op den Vloed volgde, het ondergeloope Land met Ys bedekte, en onnoemelyke fehade teebragt aan het jonge Kaphout

en

Sluiten