Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353 VADER LAND SC HÉ

xci. werden de onroerende en roerende Goede.Boek. ren dezelve toebehoorende in befiag geno^ men ( * ).

1773. Naauwlyks waren de Gefchillen, Wegens Nieuwe de Vrye Vaard en Handel op Èsfequebo, Gefchillen ^oor tusfchenkomst van zyne Hoogheid,

Wier Zee- ... J: j >ix £• , J ■ ° 7

tand over geëindigd (fj, of er reezen nieuwe tusÈsfe^nebo. fchen Bewindhebberen der West-Indifche Maatfchappye te Amflerdam en in Zeeland^ zo over het verleenen van een Octroy tot het graaven van een Kanaal tusfehen de Rivieren Èsfequebo en Demerary, en het toeftaan van den eigendom van alle de Landeri daar aan gelegen, als wegens het vervullen of fplitzcn eeniger opengevallene Bedieningen in die Volkplanting, en 't verkoopert Van de Plantadien der Maatfchappye. De Kamer van Zeeland hadt zich, met uitfluiting der andere Kameren, het regt tot het doen van dit alles aangemaatigd. Hier in vondt dezelve Herken tegenftand,' en ontbrak het nu zo min als in het voorgaande geval, aan voor- en tegenfehriften, ter Algemeene Staatsvergadering ingeleverd , die de Kamer van Zeeland in 't ongelyk fielden. Waar op Staaten van Zeeland zich zeer beklaagden over eene zonderlinge en verhaastte handclwyze, en het meerdere gezag, 't geen de andere Geweften zich over Z<?«/Waanmaatigden, te dier gelegenheid eene menigte van bezwaaren ophaalende,

ite

CO N. Nederl. Jetart. 1773. W. 1237. ( r) Zie hier boven bl. 219.

Sluiten