Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N0.. 97-

VRIJHEID, G E L IJ K II E I D, BROEDERSCHAP.

PUB L IC AT IE , bij welkt het den Roomfchen Priesteren vrij gelaat en wordt, om, i even als alle andere Ingeze¬

tenen, over hunne natehaterl

ALLODIAALE GOEDEREN t&

disponeeren. Gearrejleerd den 29. Ocloher 1795. Het eerfle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

visioneele representanten van

met volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen te weeten:

Dat wij in overweeging genomen hebbende de bezwaaren van een groot aantal Roomfche Priesters hier te Lande , dat dezelven, niet zonder zwaare kosten, tot hier toe genoodzaakt zijn geweest, na bekomen Octrooi hun Testament of andere Aftens van Uiterfte Wille te moeten pasfeeren voor twee Commisfarisiën van den Hove, en confidcreerende, dat in den tegenwoordigen ftaat van zaaken, waar in met betrekking tot den Burgerftaat alle onderfcheid tusfehen Roomfchen en Pröteftanten, Roomfche Priesters en andere Menfchen, weggenomen zijnde, het ook van zelve fpreekt, dat de Roomfche Priesters in hunne Burgerlijke verrichtingen aan geen lasten behooren onderhevig

3?

Sluiten