Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

demandeerd, welke daar in kort en onvertogen recht zal doen, en zal van derzei ver Sententien alleen appel vallen aan den Hove van Holland, doch zal geene rev'fie geadmitteerd worden, maar die Sententien gehouden worden bij arrest gcweezen te zijn.

En op dat niemand hier van ecnige ignorantie zoude mogen of kunnen pratendeeren, zal deeze worden gedrukt, en alomme naar alle Steden, Dorpen en Diftricten van deeze Provintie worden verzonden, om aldaar gepubliceerd en geaffigeerd te worden , zoo als zulks behoort en te 'gefchiedcn gebruikelijk is, wordende teffens alle Officieren in de voorz. Steden, Dorpen en Diftricten respectivelijk gelast, en geordonneerd alle jaaren de voorz. Publicatie van nieuws te doen publiceeren, ten einde de goede Ingezetenen van den inhoud van dit Placaat het gewenschte nut bij continuatie mogen genieten.

Gedaan in den Hage, onder 't klein Zegel van den Lande, den 48. Julij 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffchc Vrijheid.

HUGO GEVERS, vt.

Ter ordonnantie van de Provifioneele Reprsfentanten voorn.

DIRK dï WEILLE.

Sluiten