Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. (58.

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staat en Generaal, tegen het fabriceeren van valfche Franfche assignaaten, en Provinciaals en Stedelijke recepissen. Gearrejïeerd den 31. Julij 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D* .»k. EN generaal dek vereenigde Nederlanden; allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen te weeten, nademaal Wij in crvaaringe gekomen zijn, dat eenige baatzuchtige Lieden zich niet ontzien, om Valfche Franfche Asfignaatcn te fabriceeren, of tot het pleegen van die valfiteit mede te werken, dezelve gevalfifieerde Asfignaaten willens en weetens niet alleen aan Particulieren uit te geeven, maar ook durven beftaan, dezelve tegens Provintiaale en Stedelijke Retepisfen te verwisfelen, dat almede de gemelde Re*

Sluiten