Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ne rfi*

VRfjHEID, GELIJKHEIB, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE , hij welke den Invoer van stijfsel en haijipoeder, tot den ï.Meij 1796. geprolongeerd wordt. Gearrefteerd den 1. December 1795. Het eer ft e Jaar der Bataaffche Vrijheid.

JLJz provisionekle representanten vab het volk van holland, allen den geenea die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil ea Brocderfchap! doen te weeten:

Alzoo wij in ervaaring gekomen, zijn, dat de redenen die ons hebben gepermoveerd om bij onze Publicatie van den 23. Junij deezes Jaars, den invoer van Stijffel en Hairpoeder buiten de Verëenigde Provintien of het Resfort der Generaliteit gemaakt, toe den éerften Oétober jongsdeeden, onder de daar bij vastgetlelde bepaalingett te permittceren, als nog fubïfteeren, gemerkt de prijzen van het een en ander , op een aanmerkeliike hoogte zijn gebleeven, en bij laldien niet voor als nog den invoer derzelven van Vbuiten 's Lands wierdt vrij gelaaten , welligt nog meerder zouden toencemen.

ZOO

li I'

Sluiten