Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 112.

VRIJHEID,' GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUB LICATIE, dat de branders, d1stellateurs, CtlZ.

hunne Reekeningcn moeten verifieeren met een Extract uit des Gaarders Boek. Geilrrefteerd den 3. December 1795 Het eerfte Jaar der Bataafjche Vrijheid.

De provisioneele representanten van het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten; dat wij, om redenen, ons daar toe permoveerende, ten nutte van den Lande hebben goedgevonden te decreteeren, zoo als wij decreteeren mits deeze, dat van nu voortaan alle Branders, Distellateurs, Wijnkoopers , Grosflers en generaalijk alle die geenen, welke in Wijnen of Brandewijnen eenigen handel drijven, in de gevallen van dagvaarding wegens wanbetaaling voor geleverde Dranken, derzelver eisch zullen moeten vcriiieeren met een Extract uit des Gaarders Boek, ten blijke en bewijze, dat het overeenkomflig de Ordonnantiën geleverd of behoorlijk verimpost is, zullende zonder zoodanig Extraét, bij alle hoogere en la'agere Recht-

ban-

Sluiten