Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 113.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

WAARSCHOUWING, betreklifk den Omloop van Suspecte Stedelijke recepissen. Gearrefteerd den 4. December 1795. Het eer ft e Jaar der Bataaff :he Frijheid,

provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geenen die dceze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen te weeten: naardien ter onzer kennisfe is gekomen, dat de Municipaliteit der Stad Delft, vermeenende, dat 'er verfcheiden Stedelijke Recepisfen in omloop gebragt rijn, welke merkteekenen draagen als of dezelven zouden zijn vervalscht; ja zelfs de zoodanigen reeds aan het Bureau ter inwisfeling waren aangeprefenteerd; en dat mitsdien dezelve Municipaliteit bij Publicatie van lieden, ten einde de goede Burgerij dier Stad voor alle daar uit voortvloeiën.ie fcha* dens te bcwaaren, en na daar over met eene Commisfie, uit het Committé van Pinantie van Holland, gefprooken te hebben, met overleg van dezelve had goedgevonden en verftaan, van den omloop dier fufpeóle Recepisfen, aan den Volke kennisfe te geeven, en gelijklijk het Committé ter inwisfeling der Stedelijke Recepisfen te gelasten, om provifioneelijk geene verwisfeling te doen, maar alleenlijk, van alle houders van Stedelijke Recepisfen, derzelver Recepisfen over te neemen, met bijvoeging, dat hetzelve Committé tot dat einde zoude vaceeren, geduurende den

tijd

*3

Sluiten